Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Aan wie kan ik vragen stellen en bij wie kan ik idieeën indienen?

Door dit vragenformulier / ideeënbus

Stel hier uw vraagin te vullen kunt u uw vraag stellen of uw idee indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag / idee


Bij wie kan ik klachten melden?

Door dit klachtenformulier

Wat is uw klacht?in te vullen kunt u uw klacht melden, wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.


Melden verkeersonveilige situaties in het werkgebied

Door dit meldingsformulier

Meldingsformulier verkeersonveilige situatiein te vullen kunt u de door u gesignaleerde verkeersonveilige situatie melden.

Indien u een klacht heeft over een gemeentelijke weg, kunt u de gemeentelijke servicelijn bellen (via algemeen nummer 0578-699494) of mailen (via gemeente@heerde.nl).

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Vraag en antwoord

Waterhuishouding

Wordt de waterhuishouding van de geul gescheiden van de IJssel?

In de nieuwe situatie komen er drie afzonderlijke gebieden met een eigen waterhuishouding, te weten: de hoogwatergeul, het oeverwalgebied en het bestaande gebied ten westen van de Grote Wetering en de strook tussen de Grote Wetering en de Westdijk.

Hoe zit het met de waterbeheersing in het Oeverwalgebied?

Ten behoeve van de wateraanvoer voor het geulgebied en het oeverwalgebied komen er inlaatwerken in de West- en Oostdijk. Het watersysteem wordt daarbij aangepast aan de nieuwe situatie met twee dijken.
In het geval de geul in werking treedt, worden voor die tijd de inlaten in de dijken gesloten. Een mobiel gemaal bij de Oostdijk zorgt er dan voor dat het overtollige water uit het oeverwalgebied geloosd kan worden in de hoogwatergeul en het Oeverwalgebied droge voeten houdt.

Peilbeheer tijdens uitvoering

Vanaf 1 mei 2014 heeft Combinatie IJsselweide een deel van het peilbesluit Terwolde overgenomen, namelijk globaal het gebied tussen de Grote Wetering en de IJsseldijk (klik hier voor afbeelding; rood gearceerde deel in is deel waar wij peilbeheer over hebben genomen ). De Combinatie IJsselweide zal het peilbeheer gedurende de gehele uitvoering tot en met de oplevering van het werk, medio 2017, overnemen. Dat betekent dat wij de waterhuishouding in het projectgebied gaan aansturen, monitoren en zonodig corrigeren. Hierbij zal het Peilbesluit Terwolde geldend zijn.
Om voor een goede overdracht te zorgen, heeft de Combinatie IJsselweide sinds januari 2014 'meegelopen' met het Waterschap Vallei en Veluwe. In principe wijzigen wij niets ten opzichte van de werkwijze van het Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV). Wij zijn, net als het WSVV, verplicht het peilbeheer uit te voeren conform het Peilbesluit Terwolde. Hierin staat vermeld binnen welke marges wij moeten opereren. Dat doen we dan ook en dat monitoren we. Daarvoor zijn in en rond de hoogwatergeul op een 25-tal locaties peilbuizen geplaatst die we continu op afstand uitlezen.
Gedurende de uitvoering van het project wijzigt de waterhuishouding doordat we weteringen en watergangen gaan (ver)graven en verruimen. Dat doen we in principe van noord naar zuid. Ook gedurende deze periode zijn wij gebonden aan het Peilbesluit Terwolde. En ook gedurende deze periode monitoren we continu en automatisch het peil. Daarbij kunnen wij uw hulp, als kenner van het gebied, goed gebruiken. Mocht u nu of tijdens uitvoering zaken signaleren, onverklaarbare waterstanden of fluctuaties tegenkomen, meld het ons dan. Dat kan op verschillende manieren. In urgente gevallen / calamiteiten kan dat 24 uur per dag, 7 dagen per week via 088-1869450. In minder urgente gevallen kan dat via onze website www.ijsselweide.com/contact of gedurende kantooruren via 06-47316403. Door hierin gezamenlijk op te trekken kunnen we in uw en ons belang zorgen dat het peilbeheer goed wordt verzorgd en ongewenste gebeurtenissen achterwege blijven.

Ingebruikname hoogwatergeul

In een Bedieningsprotocol zijn afspraken gemaakt over het neerlaten van de inlaat. Dit gebeurt op het moment dat het water over de kleppen begint te stromen (+5,65 meter NAP). De hoogwatergeul maakt onderdeel uit van het hoofdwatersysteem van Nederland en valt daarmee onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De bediening van de inlaat is door Rijkswaterstaat gedelegeerd aan waterschap Vallei en Veluwe.
Het vollopen van de hoogwatergeul duurt ongeveer een half etmaal (zo'n 12-14 uur). Ingeschat wordt dat het water in de geul ongeveer anderhalf tot drie weken mee zal stromen en dat er in totaal zo'n zes weken water in de geul zal staan. Dit is gebaseerd op een standaard hoogwatergolf. Dit is natuurlijk afhankelijk van het werkelijke verloop van het hoog water. Wanneer het hoge water op de IJssel langer aanhoudt, zal de het water in de geul ook langer blijven meestromen.

Hoe vindt de ontsluiting van het gebied tussen de IJsseldijk en de oostelijke dijk van de geul (Veessen, Vorchten, Marle en Werven) plaats als de geul in gebruik is?

Indien de hoogwatergeul in gebruik is, vindt de ontsluiting van het Oeverwalgebied met het gebied ten westen van de Westdijk, plaats via de brug Werverdijk (noordzijde) en de brug Kerkdijk (zuidzijde).