Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Over dit project

Voorstellen combinatie

Hartelijk welkom op de website van Combinatie IJsselweide. Wij zijn een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie IJsselweide spelen onder meer ingenieursbureau Witteveen+Bos en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten een ondersteunende rol.

 

Deze site

Met deze site willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Naast actuele uitvoeringsinformatie vindt u op deze site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en de bijbehorende globale uitvoeringsplanning.

 

 

 

Blijf op de hoogte

En volg ons op Facebook en Twitter:
Facebook icoon Twitter icoon

Informatiebus Combinatie IJsselweide

Waar staat de informatiebus?

Inloopspreekuur 2017

  • iedere vrijdag tussen 13:30 en 16 uur op de oneven weken (m.u.v. vakanties)
  • locatie: bouwkeet de Kerkdijk 24 in Veessen.
  • dit jaar gepland t/m eind april.
Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Actueel

Aanleg verlegde Weerdhofweg
17-03-2017
De nieuwe dijkovergang van de Weerdhofweg over de Oostdijk is in het najaar van 2016 gemaakt. De aanleg van de verlegde Weerdhofweg, tussen de dijkovergang Oostdijk en de Breeweg, is eind februari gestart. Na ontgraven van 3.000 m3 ongeschikte grond is 3.000 kubieke meter zand aangevoerd en aangebracht. Momenteel wordt de puinfundering aangebracht en komende weken wordt het geheel geasfalteerd, waarna de Weerdhofweg wordt afgewerkt met grasbetonstenen. Indien de weersomstandigheden dit toelaten, wordt de Weerdhofweg omstreeks begin april/half april voltooid en opengesteld voor verkeer. Op de foto\'s is de voortgang goed te zien.
Verlegde IJsseldijk afsloten van 14-16 maart ivm aanleg aansluiting fietspad op IJsseldijk en verkeersdrempel
13-03-2017
Tussen dinsdag 14 en donderdag 16 maart legt Combinatie IJsselweide de aansluiting van het toekomstige fietspad (dat ter plaatse van de afgegraven IJsseldijk ligt) op de verlegde IJsseldijk richting Terwolde aan. Tevens wordt op dit kruispunt / deze aansluiting waar de verlegde IJsseldijk / de bestaande IJsseldijk vanuit Terwolde en het fietspad over de afgegraven IJsseldijk samenkomen, een verkeersdrempel aangelegd. Vanwege deze werkzaamheden wordt de verlegde IJsseldijk tussen de Kerkdijk en het deel net ten noorden van natuurboerderij Bakhuis tijdens genoemde periode afgesloten. Gemotoriseerd verkeer tussen de IJsseldijk en de Kerkdijk (dan wel IJsseldijk richting Veessen) wordt omgeleid via Houtweg, Ooster Oenerweg, Oenerweg, Weteringdijk naar de Kerkdijk. Fietsers worden omgeleid via Achterseweg
Verlegde IJsseldijk afsloten van 14-16 maart ivm aanleg aansluiting fietspad op IJsseldijk en verkeersdrempel
10-03-2017
Tussen dinsdag 14 en donderdag 16 maart a.s. legt Combinatie IJsselweide de aansluiting van het toekomstige fietspad (dat ter plaatse van de afgegraven IJsseldijk ligt) op de verlegde IJsseldijk richting Terwolde aan. Tevens wordt op dit kruispunt/deze aansluiting waar de verlegde IJsseldijk/de bestaande IJsseldijk vanuit Terwolde en het fietspad over de afgegraven IJsseldijk samenkomen, een verkeersdrempel aangelegd. Vanwege deze werkzaamheden wordt de verlegde IJsseldijk tussen de Kerkdijk en het deel net ten noorden van natuurboerderij Bakhuis tijdens genoemde periode afgesloten. Gemotoriseerd verkeer tussen de IJsseldijk en de Kerkdijk (dan wel IJsseldijk richting Veessen) wordt omgeleid via Houtweg, Ooster Oenerweg, Oenerweg, Weteringdijk naar de Kerkdijk. Fietsers worden omgeleid via Achterseweg.
Breeweg t.h.v. Westdijk op 16 en 17 maart afgesloten
10-03-2017
Combinatie IJsselweide brengt op 16 en 17 maart de (asfalt)deklaag op de Breeweg ter hoogte van de Westdijk aan. Najaar 2015 is de dijkovergang over de Westdijk aangelegd en zijn de (asfalt) onder- en tussenlaag aangelegd. Omdat de dijk nog lichtelijk kan zetten, is toen met de aanleg van de zogenoemde (asfalt)deklaag gewacht tot nu. Vanwege de asfalteringswerkzaamheden wordt de Breeweg ter hoogte van de Westdijk op 16 en 17 maart afgesloten. Verkeer kan omrijden via de Schraatgravenweg-Werverdijk of via de Ziebroekseweg.
Asfaltwerkzaamheden uitgesteld
03-03-2017
Als gevolg van het slechte weer, zijn geplande asfalteringswerkzaamheden aan de IJsseldijk (fietspad ter plaatse van de afgegraven IJsseldijk), de Plakkenweg (3 maart) en de Weerdhofweg allen uitgesteld tot medio maart. De geplande afsluiting van de Plakkenweg op 3 maart is derhalve logischerwijs ook uitgesteld.
Foto's van de bunkers ontdekt in oude IJsseldijk bij Veessen
17-02-2017
Tijdens het afgraven van de oude IJsseldijk bij Veessen zijn medio januari vier oude bunkers uit 1939 ontdekt. De zogenoemde kazematten maakten deel uit van de IJssellinie. Er is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van archeologisch onderzoek is gebleken dat het met name om de funderingen van de voormalige kazematten gaat. Inmiddels zijn de kazematten opgegraven en afgevoerd.

Nieuwsarchief

Watergang naar uitwateringssluis gegraven
17-02-2017
De uitwateringssluis, die in het noorden van het projectgebied nabij Het Oever ligt is, afgelopen najaar voltooid. Afgelopen weken is, zoals op de foto\'s te zien is, de watergang naar de uitwateringssluis gegraven. Bij extreem hoogwater – gemiddeld eens in een mensenleven – kan de hoogwatergeul in werking worden gesteld. Wanneer de hoogwatergeul in gebruik is, stroomt het water uit de hoogwatergeul over de kades rondom het Oever terug de IJssel in. Zodra de waterstand in de IJssel en de Hoogwatergeul zakt, wordt de uitwateringssluis in functie gesteld (sluisdeuren gaan open) en wordt het laatste water uit de Hoogwatergeul via de uitwateringssluissluis (samen met gemaal Doornbos) weer naar de IJssel geleid. Een fietsverbinding kruist de uitwateringssluis en om die reden wordt over de uitwateringssluis een fietsbrug gerealiseerd. 
Werkzaamheden aan de IJsseldijk vorderen snel
17-02-2017
Het afgraven van de IJsseldijk, voor het deel tussen de huidige voormalige aansluiting Kerkdijk/IJsseldijk en de verlegde IJsseldijk, is voor de kerst gestart en inmiddels voltooid. Combinatie IJsselweide is momenteel bezig met de aanleg van de fundering van het fietspad ter plaatse van de afgegraven IJsseldijk. Dit fietspad wordt begin maart geasfalteerd, waarna in de weken hieropvolgend grasbetonstenen direct tegen het asfalt van het fietspad worden aangelegd. Conform planning wordt het fietspad ter plaatse van de afgegraven IJsseldijk en het fietspad onderlangs de Tolbrug (Brug Kerkdijk) maart opengesteld.
Plakkenweg op 3 maart dag afgesloten
17-02-2017
Op vrijdag 3 maart wordt de Plakkenweg ter hoogte van de Westdijk voor een dag afgesloten. Afsluiting is nodig om de deklaag op de dijkovergang van de Westdijk aan te brengen. In een later stadium, daar wordt u te zijner tijd over geïnformeerd,. wordt de Plakkenweg nogmaals afgesloten voor de aanleg van grasbetonstenen direct naast de asfaltverharding en voor het verwijderen van de hulpbrug die de Plakkenweg ter hoogte van de Westdijk kruist.
Stuw Zwanenburg nagenoeg gereed
17-02-2017
Op wat grondwerk en aanbrengen blokkenmatten na, heeft Combinatie IJsselweide de bouw van stuw Zwanenburg aan de Oude IJssel voltooid. Het is de laatste van de 8 stuwen die door Combinatie IJsselweide gebouwd zijn. De stuwen zijn, gezamenlijk met andere waterbouwkundige bouwwerken zoals (nieuwe) watergangen, gemalen en doorlaten, nodig om een goede waterhuishouding voor het gebied te kunnen verzorgen.
Werkzaamheden Werverdijk nagenoeg afgerond
17-02-2017
Vanaf begin januari is combinatie IJsselweide in hoog tempo bezig met de afrondende werkzaamheden rondom de Fratersbrug (Werverdijkbruggen). Inmiddels is de aansluiting van de oostelijke Werverdijkbrug op de bestaande Werverdijk aangelegd en is het ophogen en asfalteren van de Kromme Kolk afgerond. Op de foto’s zijn de grote vorderingen goed zichtbaar. Combinatie IJsselweide is de komende week nog doende met de aanleg van wegaansluiting Het Oever op de Werverdijk, het aanleggen van aansluitingen van perceels-/erftoegangen, het verwijderen van overbodige wegdelen en het afgraven van de Werverdijk ter plaatse van de bruggen.
Aanleg verlegde Weerdhofweg
17-02-2017
De nieuwe dijkovergang van de Weerdhofweg over de Oostdijk is in het najaar van 2016 gemaakt. De aanleg van de verlegde Weerdhofweg, tussen de dijkovergang Oostdijk en de Breeweg, start op 22 februari en duurt tot ongeveer medio maart. Ruim 3000 kuub grond moet worden afgevoerd en ruim 3000 kuub zand voor de fundering moet worden aangevoerd. Tevens moet een puinfundering worden aangevoerd en aangelegd, waarna het geheel geasfalteerd wordt en grasbetonstenen worden aangebracht. Ook moet de nieuwe kruising van de Verlegde Weerdhofweg met de Nijoeverseweg worden aangelegd. Om de genoemde werkzaamheden uit te kunnen voeren en benodigde transporten veilig plaats te laten vinden, wordt de Breeweg tussen de bouwweg en de verlegde Weerdhofweg voor doorgaand verkeer van 22 februari tot medio maart afgesloten. Verkeer vanuit Vorchten en de rest van de Oeverwal in de richting Wapenveld wordt omgeleid via de Werverdijk en de Ziebroekseweg, maar kan ook gebruik maken van de Plakkenweg. Percelen blijven toegankelijk voor betreffende perceeleigenaren.