Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Over dit project

Voorstellen combinatie

Hartelijk welkom op de website van Combinatie IJsselweide. Wij zijn een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie IJsselweide spelen onder meer ingenieursbureau Witteveen+Bos en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten een ondersteunende rol.

 

Deze site

Met deze site willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Naast actuele uitvoeringsinformatie vindt u op deze site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en de bijbehorende globale uitvoeringsplanning.

 

 

 

Blijf op de hoogte

En volg ons op Facebook en Twitter:
Facebook icoon Twitter icoon

Informatiebus Combinatie IJsselweide

Waar staat de informatiebus?

Inloopspreekuur 2016

  • iedere vrijdag tussen 13:30 en 16 uur op de oneven weken (m.u.v. vakanties)
  • locatie: bouwkeet de Kerkdijk 24 in Veessen.
  • Dit jaar gepland op 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni, 8 en 22 juli, 2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december
Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Actueel

Foto's van de bunkers ontdekt in oude IJsseldijk bij Veessen
17-02-2017
Tijdens het afgraven van de oude IJsseldijk bij Veessen zijn medio januari vier oude bunkers uit 1939 ontdekt. De zogenoemde kazematten maakten deel uit van de IJssellinie. Er is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van archeologisch onderzoek is gebleken dat het met name om de funderingen van de voormalige kazematten gaat. Inmiddels zijn de kazematten opgegraven en afgevoerd.
Watergang naar uitwateringssluis gegraven
17-02-2017
De uitwateringssluis, die in het noorden van het projectgebied nabij Het Oever ligt is, afgelopen najaar voltooid. Afgelopen weken is, zoals op de foto\'s te zien is, de watergang naar de uitwateringssluis gegraven. Bij extreem hoogwater – gemiddeld eens in een mensenleven – kan de hoogwatergeul in werking worden gesteld. Wanneer de hoogwatergeul in gebruik is, stroomt het water uit de hoogwatergeul over de kades rondom het Oever terug de IJssel in. Zodra de waterstand in de IJssel en de Hoogwatergeul zakt, wordt de uitwateringssluis in functie gesteld (sluisdeuren gaan open) en wordt het laatste water uit de Hoogwatergeul via de uitwateringssluissluis (samen met gemaal Doornbos) weer naar de IJssel geleid. Een fietsverbinding kruist de uitwateringssluis en om die reden wordt over de uitwateringssluis een fietsbrug gerealiseerd. 
Werkzaamheden aan de IJsseldijk vorderen snel
17-02-2017
Het afgraven van de IJsseldijk, voor het deel tussen de huidige voormalige aansluiting Kerkdijk/IJsseldijk en de verlegde IJsseldijk, is voor de kerst gestart en inmiddels voltooid. Combinatie IJsselweide is momenteel bezig met de aanleg van de fundering van het fietspad ter plaatse van de afgegraven IJsseldijk. Dit fietspad wordt begin maart geasfalteerd, waarna in de weken hieropvolgend grasbetonstenen direct tegen het asfalt van het fietspad worden aangelegd. Conform planning wordt het fietspad ter plaatse van de afgegraven IJsseldijk en het fietspad onderlangs de Tolbrug (Brug Kerkdijk) maart opengesteld.
Plakkenweg op 3 maart dag afgesloten
17-02-2017
Op vrijdag 3 maart wordt de Plakkenweg ter hoogte van de Westdijk voor een dag afgesloten. Afsluiting is nodig om de deklaag op de dijkovergang van de Westdijk aan te brengen. In een later stadium, daar wordt u te zijner tijd over geïnformeerd,. wordt de Plakkenweg nogmaals afgesloten voor de aanleg van grasbetonstenen direct naast de asfaltverharding en voor het verwijderen van de hulpbrug die de Plakkenweg ter hoogte van de Westdijk kruist.
Stuw Zwanenburg nagenoeg gereed
17-02-2017
Op wat grondwerk en aanbrengen blokkenmatten na, heeft Combinatie IJsselweide de bouw van stuw Zwanenburg aan de Oude IJssel voltooid. Het is de laatste van de 8 stuwen die door Combinatie IJsselweide gebouwd zijn. De stuwen zijn, gezamenlijk met andere waterbouwkundige bouwwerken zoals (nieuwe) watergangen, gemalen en doorlaten, nodig om een goede waterhuishouding voor het gebied te kunnen verzorgen.
Werkzaamheden Werverdijk nagenoeg afgerond
17-02-2017
Vanaf begin januari is combinatie IJsselweide in hoog tempo bezig met de afrondende werkzaamheden rondom de Fratersbrug (Werverdijkbruggen). Inmiddels is de aansluiting van de oostelijke Werverdijkbrug op de bestaande Werverdijk aangelegd en is het ophogen en asfalteren van de Kromme Kolk afgerond. Op de foto’s zijn de grote vorderingen goed zichtbaar. Combinatie IJsselweide is de komende week nog doende met de aanleg van wegaansluiting Het Oever op de Werverdijk, het aanleggen van aansluitingen van perceels-/erftoegangen, het verwijderen van overbodige wegdelen en het afgraven van de Werverdijk ter plaatse van de bruggen.

Nieuwsarchief

Aanleg verlegde Weerdhofweg
17-02-2017
De nieuwe dijkovergang van de Weerdhofweg over de Oostdijk is in het najaar van 2016 gemaakt. De aanleg van de verlegde Weerdhofweg, tussen de dijkovergang Oostdijk en de Breeweg, start op 22 februari en duurt tot ongeveer medio maart. Ruim 3000 kuub grond moet worden afgevoerd en ruim 3000 kuub zand voor de fundering moet worden aangevoerd. Tevens moet een puinfundering worden aangevoerd en aangelegd, waarna het geheel geasfalteerd wordt en grasbetonstenen worden aangebracht. Ook moet de nieuwe kruising van de Verlegde Weerdhofweg met de Nijoeverseweg worden aangelegd. Om de genoemde werkzaamheden uit te kunnen voeren en benodigde transporten veilig plaats te laten vinden, wordt de Breeweg tussen de bouwweg en de verlegde Weerdhofweg voor doorgaand verkeer van 22 februari tot medio maart afgesloten. Verkeer vanuit Vorchten en de rest van de Oeverwal in de richting Wapenveld wordt omgeleid via de Werverdijk en de Ziebroekseweg, maar kan ook gebruik maken van de Plakkenweg. Percelen blijven toegankelijk voor betreffende perceeleigenaren.
Maken aansluiting Oostelijke Werverdijkbrug op bestaande Werverdijk
03-02-2017
Vandaag, 3 februari, maakt combinatie IJsselweide de aansluiting van de oostelijke Werverdijkbrug (Fratersbrug) op de bestaande Werverdijk. Hiervoor worden onder meer asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Ten tijde hiervan (12-16 uur) kan het lokale autoverkeer de werkzaamheden niet passeren en zal om moeten rijden via de Kerkweg - Nijoeverseweg-Breeweg - Schraatgravenweg. Fietsverkeer kan er met enige hinder langs; zij zullen een klein stukje door de berm moeten lopen met de fiets aan de hand.
Afgraven IJsseldijk
03-02-2017
Het afgraven van de IJsseldijk voorloopt voorspoedig, zoals op de foto's te zien is. Conform planning zal de IJsseldijk ongeveer medio februari geheel afgegraven zijn.
Werkzaamheden Werverdijk vorderen gestaag
03-02-2017
Vanaf begin januari is combinatie IJsselweide gestart met de afrondende werkzaamheden rondom de Werverdijkbruggen. De werkzaamheden duren tot eind februari. Het gaat hierbij onder meer om het maken van de aansluiting van de oostelijke Werverdijkbrug op de bestaande Werverdijk, het ophogen en asfalteren van de Kromme Kolk, het aanleggen van aansluitingen van perceels-/erftoegangen, het verwijderen van overbodige wegdelen en tot slot het afgraven van de Werverdijk ter plaatse van de bruggen. Op de foto's zijnde vorderingen in het veld vanaf begin januari tot nu te zien.
Stuw Zwanenburg vrijwel gereed
03-02-2017
Combinatie IJsselweide legt de laatste hand aan de bouw van stuw Zwanenburg aan de Oude IJssel. Het is de laatste van de 8 stuwen die door Combinatie IJsselweide gebouwd zijn. De stuwen zijn, gezamenlijk met andere waterbouwkundige bouwwerken zoals (nieuwe) watergangen, gemalen en doorlaten, nodig om een goede waterhuishouding voor het gebied te kunnen verzorgen.
Vier bunkers ontdekt in oude IJsseldijk bij Veessen
03-02-2017
Tijdens het afgraven van de oude IJsseldijk bij Veessen zijn medio januari vier oude bunkers uit 1939 ontdekt. De zogenoemde kazematten maakten deel uit van de IJssellinie. Er wordt nu archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van archeologisch onderzoek is gebleken dat het met name om de funderingen van de voormalige kazematten gaat. Op korte termijn worden de resten opgegraven en afgevoerd.